Καλέστε μας: (0030) 210-7015292

 • Τραγούδια Δημοτικά Της Ρόδου


  Κωδικός Βιβλίου: 35007P
  Κατηγορία Βιβλίου:
  Εκδότης:
  Συγγραφέας:
  Language:
  Βιβλιοδεσία:
  Μαλακό εξώφυλλο
  Ημερομηνία Έκδοσης :
  1980
  Αριθ. Σελίδων:
  150
  Αριθ. Τόμων:
  1
  Διαστάσεις Βιβλίου:
  25x17
  Διαθεσιμότητα:
  Διαθέσιμο

  0,00 €

  Μοιραστείτε το:


  Tags:
  Δξν δυνάμεθα νά διϊσχυρισθώμεν δτι μικρά Συλλογ-ή τών ασμάτων τούτων περιλαμβάνει πάν δ,τι έκ ΤΊς δημώδους ροδιακϊς ποιήσεως περιεσώθη είς πρωτότυπα και παραλλαγάς. Δέν είνε συλλογή ασμάτων περισυλλεχθέντων απδ στόματος είς στόμα και απδ θύρας εις θύραν. Άλλ' εΤνε άσματα τά όποϊα ήκούσαμεν κατά Τή) παιδική') μας -ήλικίαν και διεφυλάξαμεν εις Τήν μνήμην μας, περισσότερον δέ έκεϊνα τά όποία είς τδ άκουσμά των τδ πρώτον ίσθάνθημεν Εντός μας τάς δονήσεις ά'Γ)ώστων δι' •ήμδις Εως τότε παλμών. Τ δ Εργον τίς περισυλλογΐς και καταγραφΐς των δέν Ϊτο δυνατδν νά έκτελέσωμεν συστηματικώς, διότι εύρισκόμεθα μακράν ΤΊς πατρίδος μας, K' έκτδς τούτου είς ίλικίαν κατά ήν όποίαν είχομεν άκόμη συναίσθησιν τίς άξίας των, και όποίου πνευματικού έθνικοΰ θησαυρού είμεθα οί φορεϊς κατά τδν ξενητευμόν μας, (πως τά διαφυλάξωμεν διά καταγραφϊς, πριν ό χρόνος διανοίξη εις τ•λν μνήμην μας Τάς απάς διά Τών όποίων Τά πλείστα δυστυχώς Εχουν διαρρεύσει. Θά +ιτο παράλειψις όφειλϊς πρδς τή) λαϊκή) ψυχήν αν δξν μνημονεύσει τδ δνομα ΤΊς γυναικδς Εκείνης παρά Τίς όποίας εγχομεν παραλάβει τδν θησαυρόν. Ητο περίπου πεντηκοντοστις αταν τήν Εύσω- μος, μάλλον ύψηλή, καί δλίγον χωλαίνουσα. Χήρα καί άτεκνος, έζη όλομόναχη μέ μόνην συντροφιάν της τ-λν γάταν της και μερικάς όρνιθας στδ κηποΰλι τοΰ σπιτιού της πού ήτο αριστερά είς τ-ήν γωνίαν τίς άρχΐς τοΰ δρόμου πού πηγαίνει εις τ:ην έκκλησίαν τοΰ <Αγ. Νικολάου, Εκκλησίαν τίς Ενορίας μας. Tiv •ήμέραν τδ περισσότερον κατεγίνετο τήν συγύρισιν τοΰ σπιτιού της. Τά βράδυα δμως συντροφιά τίς Φωτουλιάς τοΰ Χατζ•ή-Διασενοΰ -ήτο περιζήτητος απδ κάθε οικογένεια ν' άποσπερίζη μαζί των μέ ρόκα της, διά νά διηγείται τά παραμύθια και τά τραγούδια της, πού καθώς έλεγαν δέν είχαν τδν τελειωμόν.

  Πίσω