Καλέστε μας: (0030) 210-7015292

 • Στη Σκια Του Ταύγετου Οδοιπορικό


  Κωδικός Βιβλίου: 21714P
  Κατηγορία Βιβλίου:
  Εκδότης:
  Συγγραφέας:
  Language:
  Βιβλιοδεσία:
  Μαλακό εξώφυλλο
  Ημερομηνία Έκδοσης :
  1975
  Αριθ. Σελίδων:
  541
  Αριθ. Τόμων:
  1
  Διαστάσεις Βιβλίου:
  21x12
  Διαθεσιμότητα:
  Διαθέσιμο

  50,00 €

  Μοιραστείτε το:


  Tags:
  Λίγα λόγια γιά τόν άναγνώσιη Τό βιβλίο αύτδ είναι έργο—γέννηιια τοϋ νού Kai τής καρ- διάς. Τά ζωηρά βιώματα κι οί ζωντανές παραστάσεις τοϋ λακω- νικού Χώρου ή μακραίωνη Ιστορία του, οί θρύλοι του, τά ύπέ„ ροχα μνημεια κα1 τά μεσαιωνικά του κάστρα, ή καταγάλανη Με- σόγειος πού περιβρέχει όλες σχεδόν Tis άχτές Του- ό ούρανο- γείτονας Ταΰγετος κι ό φωτεινός ούρανδς—αύτϊις τής λακωνι- κής πατρίδας κι Τής Μάνης μέ τό φοβερδ έθιμο τού γδικηωμοΓι, τδν βίο, τά άπαράμιλλα έπιθανάτια έλε- γεϊα—-τά μανιάτικα μοιρολόγια, Tis βυζαντινές της έκκλησίες Kai τήν άγρια ώραιότητα τού τοπίου, στάθηκαν οί έμπνευστές πού μπόλιασαν κιόλας ψυχή μου—στδ ειναι μου, TilV άγά- ηη, τδ πάθος, θάλεγα, γιά τδν τόπο. Δημιούργημα αύτΠς τίς άγάπης, αύτοϋ τού πάθους ειναι ή έργασία μου τούτη δοσμένη σέ όδοιπορικού, γιαή φυ- σικά δέν είταν στήν πρόθεσή μου νά γράψω τήν ίστορία τού Τό- που. Καίτοι δέν ειχα σκοιτδ νά δόσω άρχικά στό έργο μεγάλη έκταση, ύποχρεώθηκα σ-τΐιν πορεία τής έρευνας Kai τής έπεξεργασίας του νά Τδ κάνω γιά νά προσφέρω μιά πληρέστερη Ακόνα τοϋ λακωνικού—γεωγραφικού Kai ίστορικού—χώρου ένα βάθος πού Ικανοποιούσε τό αΥστημά μου Kai ύποθέτω Kai τδ ένδιαφέρο τού άναγνώστη. Γι' αύτδ θ' ακολουθήσει σύντομα κι ό δεύτερος τόμος πού άναφέρεται άποκλειστικά στή Μέσα Μάνη, τόπο τής γέννησής μου—καΪ γιαή όχι—καλ τής ξεχωριστής άγάπης μου.

  Πίσω