Καλέστε μας: (0030) 210-7015292

 • Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς


  Κωδικός Βιβλίου: 6485P
  Κατηγορία Βιβλίου:
  Εκδότης:
  Συγγραφέας:
  Language:
  Βιβλιοδεσία:
  Σκληρό εξώφυλλο
  Αριθ. Σελίδων:
  234
  Αριθ. Τόμων:
  1
  Διαστάσεις Βιβλίου:
  17x12
  Διαθεσιμότητα:
  Επικοινωνήστε

  35,00 €

  Μοιραστείτε το:


  Tags:
  ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ 'II Ι3αρώνη ΣΤδΙφ έν Τή) προοι ('ινιΊ (ΙύΤή;, περί Τής καλής συμπεριφορής γένει, λέγει δτι σχοπον νι” γαι')ιστι7 ΙΙξΤ(Ί Τών όποίων ζώμεν γαι τούς γαι Απδ ήμΠς. όρισμδς φαίνεται ήμιΐν Τοσούτον μάλλον καθόσον μάς δικαιολογεί διά μερικάς παρ«ιλείινεις, ής ;ιναγγάσθημεν νά κάμουιεν μεταφράσει. "Οπιος ή πολυμαθής συγγραφεύς άποτεινομένη πρός τήν νον νεωτέρ«ιν κοινωνίαν, πρός έκείνους μετά τών όποίων κρίνει περιττόν V('l τούς διδάξη Πλους τούς κανόνας Τής έθιμοταΕίας, ήτις Ϊσχυε γατά τόν μεσαίωνα, κανό- νας (ήν ή έφαρμογή ήτο εγκολος μόνον μεταξύ πυργο• δεσποινών και Ιπποτών φερόντων πάντοτε τό ξίφος εις τό πλευρόν και μεγάλα πτερά έπι τοΰ πίλου, καί ήμεΐς μεθερμηνεύουσαι τό έργον της χάριν τής Έλληνι- κής κοινωνίας, χάριν έκείνων μετά τών όποίων ζώμεν, κρίνομεν δίσκοπον νά ένδιατρίψωμεν εις τά κεφάλαια έκεϊνιι τής συγγραφής τά αφορώντα εις Εθιμα, κανόνας και Ιεροτελεστίας έντελώς ξένας πρδς τούς "Ελληνας. ε Επόμενον ήτο άλλως ή πολυδαίδαλος έθιμοταξία τών άλλοτε χρόνων νά άπλοποιηθή κατά τήν έποχήν

  Πίσω