Καλέστε μας: (0030) 210-7015292

 • Ιστορία Της Νήσου Ύδρας


  Κωδικός Βιβλίου: 32185P
  Κατηγορία Βιβλίου:
  Εκδότης:
  Συγγραφέας:
  Language:
  Βιβλιοδεσία:
  Χαρτόδετο
  Ημερομηνία Έκδοσης :
  1946
  Αριθ. Σελίδων:
  290
  Αριθ. Τόμων:
  1
  Διαστάσεις Βιβλίου:
  24x17
  Διαθεσιμότητα:
  Διαθέσιμο

  40,00 €

  Μοιραστείτε το:

  Α Τόμος - Τα Από Της Αρχαιότης Μέχρι Της Επανάστασης Του 1821
  Tags:
  Πρόλογος Σχετικώς μέ τήν κατάστασιν τής "Υδρας πρό τής Έλληνι- κής έπαναστάσεως έχουν μέχρι τούδε δημοσιευθή τέσσαρες πραγματεΤαι. 1) Τού Άντωνίου Άνδρέου Μιαούλη, υιού τού ναυάρχου Μιαούλη, ύπό τόν τίτλον α' Υπόμνημα περι τής νήσου • Υδρας ά- πό τόν καιρόν καθ' δν έκατοικήδη, έως περι τό 1821> Μόνα- χον 1834. 2) Του Γεωργίου Κριεζή, ύπό τόν τίτλον «ΊστορΙα τής νή- σου Ύδρας πρό τής Έλληνικής έπαναστάσεως τοσ 1821». Πά- τραι 1860. 3) Τοϋ Άντωνίου Α. Μιαούλη, δισεγγόνου τοσ ναυάρχου Μιαούλη ύπό τόν τίτλον «ΊστορΙα τής νήσου "Υδρας άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής έν έτει 1821 έκραγείσης έπανα- στάσεως». Άθήναι 1874. 4) Τοϋ καθηγητού Τρύφωνος Εύαγγελίδου, ύπό τόν τίτλον «ΊστορΙα τοϋ έποικισμοσ τής • Υδρας». Άθήναι 1934. ΑΙ τρεϊς πρώται, και Ιδίως ή δευτέρα, ειναι συμπΙλημα δρύ- λων, παραδόσεων, έδίμων, δοξασιών, άκρίτως γενομένων δε- κ Τών, και άφήγησις γεγονότων άνακρι6ώς Ιστορημένων. Ή τετάρτη ειναι σταχυολόγημα άνευ έλέγχου έκ τών τριών προηγουμένων, μέ πολλάς παρεκβάσεις άσχέτους πρός τό δέμα της και μέ πλουσίαν βιβλιογραφίαν, άσχετον έπΙσης, χωρις νά έλήφδησαν σοβαρώς και μετά προσοχής ύπ' όψιν τά δημοσιευ- μένα και έξ όλοκλήρους τόμους άποτελοσντα έγγραφα τού έπι Τουρκοκρατίας Άρχείου τής "Υδρας, τό όποΤον ειναι ή μόνη ά- σφαλής και έν ταυτφ πλουσΙα πρός τούτο πηγή. Ούτω πραγματική Ιστορία τής "Υδρας πρό τής Έλληνικής Έπαναστάσεως, και μάλιστα ή τής τελευταίας πεντηκονταετΙας τής ΤουρκοκρατΙαςι ή μάλλον ένδιαφέρουσα, δέν ειχε γραφή, και έδει νά γραφή έπι τή βάσει τών Άρχείων τής "Υδρας, τής μόνης άσφαλοσς πηγής.

  Πίσω