Καλέστε μας: (0030) 210-7015292

 • Η Βαλκανική Διάσταση Της Επανάστασης του 1821


  Κωδικός Βιβλίου: 34687P
  Κατηγορία Βιβλίου:
  Εκδότης:
  Συγγραφέας:
  Subtitle:
  Η Περίπτωση Των Βουλγάρων
  Language:
  Βιβλιοδεσία:
  Μαλακό εξώφυλλο
  Ημερομηνία Έκδοσης :
  1982
  Αριθ. Σελίδων:
  334
  Αριθ. Τόμων:
  1
  Διαστάσεις Βιβλίου:
  22x15
  Διαθεσιμότητα:
  Διαθέσιμο

  50,00 €

  Μοιραστείτε το:

  Ένασ κατάλογος αγωνιστών στη Μολδοβλαχία, αρχεία Οδήσσου
  Tags:
  Οί σχέσεις μεταξύ 0 Ελλάδος καί Βουλγαρίας, στό έπίπεδο τών κυβερνήσεων καί, γενικώτερα, τής πολιτικής ήγεσίας, δέν ήταν ποτέ Τόσο όμαλές καί μάλιστα Τόσο έγκάρδιες όσο ειναι σήμερα. Δέν θά έξετάσω, σέ ποιά αίτια μπορεί νά άποδοθεϊ τό εύχά- ριστο αύτό γεγονός. Δέν μπορώ, όμως, νά άποφύγω νά προσέξω ένα άξιοσημείωτο φαινόμενο. "Οσον καιρό -- μιλάω ειδικώτερα γιά τόν αίώνα μας -- τά πολιτειακά, πολιτικά καί κοινωνικά συ- στήματα τών δύο χωρών ήταν ίδια ή όμοια, οί σχέσεις μεταξύ Έλλάδος καί Βουλγαρίας ήταν δύσκολες, άνώμαλες καί όδή- γησαν συχνά σέ δραματικές κρίσεις, ένώ τώρα, πού τά συστή- ματα τών δύο χωρών διαφέρουν σημαντικά τό ένα άπό τό άλλο, οί σχέσεις μεταξύ ε Ελλάδος καί Βουλγαρίας έξομαλύνθηκαν όσο ποτέ άλλοτε. Θά ήταν, βέβαια, πολύ πρόχειρο καί έπιπό- λαιο τό συμπέρασμα, ότι ή άνομοιογένεια τών συστημάτων όδηγεΤ εύκολώτερα στίς φιλικές σχέσεις δύο χωρών. Ύπάρ- Ζουν πολλοί άλλοι ίστορικοί παράγοντες, άσχετοι μέ Τή δισ- φορά Τών συστημάτων, πού προκάλεσαν Τήν άλλαγή τής άτμό- σφσ,ιριις στίς σχέσεις ΊΞλλύ,δος καί Βουλγαρίας,

  Πίσω